De “oude” vertrouwenspersoon is een vertrouwenspersoon die u bijstaat, naar u luistert en u adviseert wat u mogelijk nog allemaal kunt doen, maar die vooral achter u staat.

De vertrouwenspersoon PLUS is actiever, staat naast u en helpt u actief in het gesprek als u vastloopt.

Dus in woord, raad en daad!

Door mijn ervaring als vertrouwenspersoon (sinds 1994), conflict manager (2009) en als mediator (2013) hebben wij veel ervaring. In de eerste jaren als vertrouwenspersoon stonden wij mensen bij, volgens de regels van de vertrouwenspersoon. Heel vaak ontstond er een situatie waarbij er een opening werd gemaakt in het gesprek, waar je als vertrouwenspersoon niet in mocht springen. Het was het gesprek van de medewerker met de leidinggevende/andere partij. Dat was vaak jammer!!

Door mijn jarenlange ervaring, kunnen wij beide partijen meer inzicht geven in hun gedrag en reacties naar elkaar. Soms gebruiken wij wat wij geleerd hebben als mediator, dan zijn de tools van conflict manager het best toepasbaar en soms luister je als een vertrouwenspersoon.

Door een interventie te doen in het gesprek wat gevoerd wordt, wat uiteraard ten goede komt van de partij die wij ondersteunen, maar waar mogelijk ook rekening gehouden wordt met de belangen van de andere partij, ontstaan in 85% van de casuïstiek waar wij bij betrokken zijn een werkzame oplossing. Die ook voor een langere periode stand houdt.

Ook in de nieuwe wet van het Huis van de Klokkenluiders, hebben de vertrouwenspersonen PLUS een belangrijke rol in de begeleiding van de mogelijke klokkenluider. Uiteraard blijft vertrouwelijkheid onze belangrijkste spelregel.
Alles wat wij in de gesprekken bespreken, is vertrouwelijk en zal niet met anderen gedeeld worden, tenzij het gaat om strafbare feiten.

Waarom is een Vertrouwenspersoon PLUS nodig?


Werkgevers, verenigingen en (school) besturen zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers, leerlingen en leden te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, leerlingen en leden van (sport) verenigingen, die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
 • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
 • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten, mobbing);
 • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken);
 • Aanranding en verkrachting;
 • Discriminatie;
 • Kwaadspreken.

Onze taken

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers en leden, die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers en leden, die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedure.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming, vereniging.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management, bestuursleden bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
 • Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers, leden. Een vertrouwenspersoon doet niets zonder toestemming van de melder.

De drie hoofdtaken

 • Opvang en begeleiding van de melder/klager.
 • Voorlichting geven over de vormen van ongewenst gedrag en preventieve activiteiten organiseren gericht op voorkomen van ongewenst gedrag en onveiligheid.
 • Beleidsadvies geven aan directie/bestuur gericht op de bevordering van de sociale veiligheid .

Voordelen

 • Kan “echt” onpartijdig zijn en is niet “gekleurd”.
 • Vrijer bewegen in de organisatie.
 • Geen consequenties en verwijten na afloop van collega’s en/of bestuurders.
 • Is binnen onze organisatie geen nevenfunctie, dus veel ervaring en deskundigheid.
 • 100% inzet zonder dat het ten koste gaat van de hoofdtaak.

Alle gesprekken en handelingen zijn vertrouwelijk.
Wij zullen niets doen of ondernemen zonder  uw toestemming!